Hedefimiz, motivasyonu arttıran, zekayı canlandıran ve sağlığı geliştiren projelere imza atmaktır.
Hizmetler

Hazırlık, Ön Etüd Çalışmaları

Hazırlık
 • İşveren tarafından temin edilen idari, hukuki ve teknik belge ve bilgiler
 • Fonksiyon şemaları
 • İhtiyaç programı*
 • Vaziyet Planı, Kat Planları ve prensip kesiti, mimari ve statik açıklama raporu, alan hesapları
 • Zemin etüdü*
 • Plankote*
 • İş programı, birlikte çalışılacak mühendis ve uzmanlık alanları
Ön Etüd Çalışmaları
 • İşveren tarafından verilen ihtiyaç programının irdelenmesi
 • İşveren tarafından temin edilen idari, hukuki ve teknik belge ve bilgilerin incelenmesi
 • İnşaat alanının görülmesi ve incelenmesi (toprak altı ve altyapı hariç)
 • İşverenin karar vermesine yardımcı olacak eskiz çalışmalarının yapılması
 • Fikir Projesinin yapılması (Vaziyet Planı, Kat Planları ve Prensip Kesiti, mimari ve statik Açıklama Raporu, alan hesapları)

Ön Proje Çalışmaları

(Mimari, Statik, Mekanik, Elektrik, Altyapı)

 • Kesin veya Uygulama Projelerinin hazırlanmasından önce hazırlık çalışmalarında belirlenmiş ihtiyaç programının, fonksiyon şemasının; arsa, altyapı, iklim, kadastro, imar durumu, doğal yapı, çevre düzeni ve işveren isteklerinin ve mimarın aldığı kararların kesinleştirilmesi
 • Vaziyet Planı ve Yerleşim Planı hazırlanması
 • Yerleşme planının kadastro sınırları ve imar durumu ilişkisinin ve uygunluğunun sağlanması
 • Arazi doğal-fiziki yapısı ve yol kotu ile yapı ilişkisinin sağlanması
 • Otopark, sığınak vb. bilgilerin tasarıma yansıtılması
 • İklim verilerinin değerlendirilmesi ve iklim özelliklerine göre alınan önlemlerin saptanması
 • Çevre düzenleme ile ilgili bilgilerin tasarıma yansıtılması
 • Yapıda genel olarak kullanılacak malzemelerin belirlenmesi ve özet mahal listesinin hazırlanması
 • Yapının birbirinden farklı kat planları ile iki adet kesit ve görünüşlerinin çizilmesi

Kesin Proje ve Uygulama Projeleri Çalışmaları

Kesin Proje
 • Ön proje aşamasında meydana gelebilecek değişikliklerin uygulama projelerine başlanmadan önce kesinleştirilmesi
 • Vaziyet Planının kesinleştirilmesi
 • Yapıların yerleşme planının kesinleştirilmesi
 • Elektrik, su, gaz, PTT temini ile ilgili bilgilerin temini ve tasarıma yansıtılması
 • Mekanik ulaşım ve donanımla (asansör vb.) ilgili bilgilerin temini ve tasara yansıtılması
 • Güvenlik donanımı (paratoner, alarm vb.) ilgili bilgilerin temini ve tasara yansıtılması
 • Yangına karşı önlemlerin tasarıma yansıtılması
 • Isıtma, soğutma, havalandırma, iklimlendirme, prensiplerinin belirlenmesi ve tasarıma yansıtılması
 • Deprem, rüzgar, özel yük ve sarsıntı etkilerine karşı önlemlerin tasarıma yansıtılması
 • Yapıda kullanılacak malzemelerin kesinleştirilmesi ve Mahal listesinin hazırlanması
 • Yapının birbirinden farklı kat planları ile iki adet kesit ve görünüşlerinin çizilmesi
 • Farklı mahallerin tefrişlerinin gösterilmesi
Uygulama Projeleri
  • Yapının inşa edilebilmesi için; statik ya da strüktür projesinin tüm yapım özelliklerini ve ölçülerini, yapıda yer alan tüm donatım sistemlerinin yapıyı etkileyen bütün elemanlarının, sistem detaylarının ve imalatla ilgili tüm bilgi ve referanslarını gösteren, gerekli tüm ölçü ve malzemenin yazıldığı, büro ve şantiyede her türlü imalat aşamasında kullanılabilecek yeterlikte ve nitelikte kolayca anlaşılabilir çizim tekniği ile kesin projeye göre Uygulama projelerinin hazırlanması

Mimari Uygulama Projesi

  • Mimari uygulama projesinin aynı zamanda koordinasyon projesi niteliğinde Ön veya Kesin proje esas alınarak hazırlanması
  • Yapıda yer alan tüm malzemelerin, imalatların, bileşenlerin, donanımlarla ilgili bilgilerin referans ya da kotlarının gösterilmesi
  • İnşaat, Mekanik ve Elektrik Tesisatları projelerinin yapıyı etkileyen kısımlarının bilgilerinin tematik olarak gösterilmesi
  • İlgili sistem ve montaj detaylarının referanslarının belirtilmesi
  • Kesin mahal Listelerinin hazırlanması

 Statik Uygulama Projesi

  • Statik ve betonarme hesapları
  • Temel ve Kalıp planları ile kesitleri
  • Kolon aplikasyon planları
  • Çelik Konstrüksiyonlar prensip plan ve kesitleri 

Mekanik Tesisat Uygulama Projesi

A- Rapor ve Hesaplar

  • Yapı bileşenleri ve pozisyonlarına göre ısı kaybı ve ısı kazancı hesapları
  • Temiz su ve pis su hesapları
  • Su deposu, su arıtma ve hidrofor hesapları
  • Yangın tesisatı ve hidroforu/pompası hesapları
  • Havalandırma hesapları

B- Sistem ve Cihaz Seçimleri

  • Isıtma, soğutma, havalandırma sistemlerinin seçimi (merkezi sistemden beslemeli veya bağımsız)
  • Boiler, temiz su ve yangın hidroforları ile yangın dolaplarının seçilmesi
  • Klima santralı, aspiratörler ve cihazların seçilmesi
  • Temizsu, pis su, yangın, ısıtma, soğutma, drenaj borularının seçimi; izolasyon malzemelerinin seçimi, pompa, vana ve fittings seçimi, vitrifiye, armatür ve aksesuar seçimi 

C- Mekanik Tesisat Uygulama Projeleri

  • Kullanma Suyu Tesisatı Projeleri
  • Pis Su Tesisatı Projeleri
  • Isıtma Tesisatı Projeleri
  • Havalandırma ve Klima Tesisatı Projeleri
  • Yangın Tesisatı Projeleri
  • Otomatik kontrol şemaları
  • Isı merkezi projesi
  • Dış saha yangın projesi 

Elektrik Tesisatı Uygulama Projesi

  • Gerilim Düşümü ve Aydınlatma hesapları
  • Yapı içi alçak gerilim dağıtım tesisatı – kablo taşıma sistemleri
  • Aydınlatma (iç-dış) tesisatı
  • Priz tesisatı
  • Mekanik sistemler besleme tesisatı (kuvvet) Pano açılımları ve tek hat şemaları
  • Telefon dağıtım tesisatı
  • Ortak anten veya Kablo TV/R dağıtım tesisatı
  • DATA dağıtım ve yapısal kablolama sistemleri
  • CCTV sistemleri
  • Güvenlik ve giriş kontrol sistemleri (Axcess sistemleri)
  • Yangın algılama ve ihbar tesisatı
  • UPS dağıtım tesisatı
  • Ses sistemi (müzik-anons)
  • Merkezi saat sistemleri Topraklama tesisatı (sistem topraklaması-bina topraklaması)
  • Yıldırımdan korunma tesisatı
  • Jeneratör tesisatı
  • O.G. Projesi, TEK işlemleri (ayrıca ücretlendirilecektir) 

Altyapı Uygulama Projesi

  • Atıksu tahliyesi
  • Drenaj ve Yağmur suyu projesi-bahçe sulama
  • Enerji ve besleme hatları 

Çevre Düzenleme Projesi

  • Sert Peysaj düzenlemesi (bordürler, parklar, yeşil alanlar, yaya yolları)
  • Bitkilendirme (ayrıca ücretlendirilecektir)

Sistem ve Montaj Detayları Çalışmaları

Mimari
 • Uygulama projesi çalışmaları ile birlikte yürütülmek üzere; cephe, çatı, temel, merdiven kapı, pencere, ıslak hacimler vb. bölümlerin plan-kesit-görünüş ile hazırlanması
 • İmalatçı firmalar tarafından hazırlanan imalat detaylarının incelenerek onaylanması ve diğer imalatlarla uyumunun sağlanması
Statik
 • Betonarme elemanlara ait donatı detayları
 • Çelik elemanlara ait prensip detayları
Mekanik
 • Isıtma ve Soğutma merkezleri
 • Kullanma ve Yangın suyu makine daireleri
 • Havalandırma santrali ve makine daireleri
 • Konsol, mesnet ve askı detayları
 • Boru ve kanal demetlerinden kesitler
Elektrik
 • Topraklama bağlantı detayları
 • Tipik mahallerde aydınlatma dağılım eğrileri grafikleri
 • Armatür ve kablo taşıma sistemleri askı ve montaj detayları

Metraj, Keşif Çalışmaları

 • İşveren ile mutabık kalınan Yapı Maliyet Tavanı sınırlarını gözeterek yapılan çalışmalar
 • Uygulama ve Detay projeleri ile teknik şartnamelere göre Metrajın yapılması
 • Metraja dayanılarak Keşif hazırlanması

Teknik Şartname, İhale Belgelerinin Hazırlanma Çalışmaları

 • Çizili belgelerde yer alamayacak imalat ve inşaatla ilgili teknik bilgilerin şartnamelerde verilmesi (malzeme özellikleri, üretim şekli ve montajında dikkat edilecek hususlar, toleranslar, zaiyat, ölçüm ve deney şekli, taşıma, yükleme, boşaltma, istifleme koşulları, vb. hususlar)
 • İşveren ile mutabık kalınan ihale şekline uygun olarak, Teklif Alma Şartnamesi, Özel İdari Şartname, Sözleşme Tasarısı hazırlanması
 • İhale sürecinde İşverene danışmanlık yapılması

İnşaat Kontrolluğu Hizmetleri

 • İnşaat Ruhsatının alınmasından sonra yapının proje ve şartnamelerine, fen ve sanat kurallarına ve iş programına uygun olarak inşa edilmesi için mesleki kontrollük hizmetlerinin yapılması
 • Her türlü teknik konuda işverene yardımcı olunması
 • İş, hizmet ve yapım talimatları, işe başlama izinlerinin verilmesi
 • Şantiye toplantıları düzenlenmesi ve bunların yönetilmesi
 • İnşaat süresince işverenin malzeme seçimine yardımcı olunması
 • Yeterli bilgi veya açıklamayı sağlamayan projelerin uygulamasını kolaylaştıracak Ek proje ve detayların hazırlanması veya hazırlattırılması
 • İmalatın yerinde incelenmesi
 • Her türlü inşaat, imalat, tesisat ve montajın boyut ve şekillerine uygun olarak proje ve detaylarına göre eksiksiz yaptırılması
 • Uygun olmayan imalatın yıktırılarak yeniden yaptırılması
 • İşlerin ilerlemesine paralel olarak ödemelerin yapılmasının işverene önerilmesi

Yapıldı Projeleri Çalışmaları

Preparation of the reports and drawings showing the completion details and installations

Kesin Hesap Çalışmaları

 • Yapının kabulünün yapılmasından önce, uygulama sırasında yapılan kesin metrajlara dayanılarak yapılmış hak edişler ile tutanaklar, ataşmanlar ve rölöveler  esas alınarak kesin hesabın çıkarılması

Kabul / Teslim Hizmetleri

 • Müteahhitin müracaatı üzerine yapının (inşaat, tesisat, elektrik) sözleşme ve eklerine, projelerine, şartnamelere ve genel olarak bilinen fen ve sanat kurallarına uygun yapılıp yapılmadığının incelenmesi,
 • Eksik ve kusurların belirlenerek tayin edilecek sürede giderilmesinin istenmesi

Proje / İnşaat Yönetimi Hizmetleri

Proje İş Takibi Hizmetleri
 • Ruhsat alınması işlemleri
 • İskan alınması işlemlerine yardım
Karşılaştırmalı Keşif Hazırlanması
 • Farklı yapım sistemlerinin ya da yapıda kullanılabilecek değişik malzeme, imalat ve ürünlerin maliyet yönünden karşılaştırılması, seçeneklerin hazırlanması
İhale Aşaması Hizmetleri (işveren ile birlikte)
 • Teklif alınması (İşverenin uygun göreceği yöntem ile)
 • Teklif karşılaştırma tablolarının yapılması
 • İşverenle birlikte iş verme (pazarlık) görüşmeleri
 • İşverenle birlikte Sözleşme yapılması
Şantiye Koordinasyonu ve Planlama Hizmetleri
 • Genel yüklenicisi olmayan yapılarda; imalat grupları arasındaki koordinasyonun sağlanması
 • İş programına, iş düzenine ve teknik gereklere göre şantiyenin yönetilmesi

Diğer Hizmetler

Arazi Çalışmaları
 • Halihazır harita alımı (ağaç rölövesi dahil)
 • Zemin etüdü
 • ÇED hizmetleri
 • Yer altı suyu etüdü
Takdim Çalışmaları
 • Renkli perspektif
 • Renkli kat planları
 • 3-B canlandırma
 • Maket
İç Mekan Düzenlemesi ve Mobilya Tasarımı Hizmetleri
 • Sabit ve hareketli mobilya